DETAIL PODUJATIA

Slovník emócií v časE vojny

Lektor:
DÁTUM
20.06.2022
ČAS
19:00
20:00

Inscenované čítanie textu ukrajinskej autorky Eleny Astasjevovej Slovník emócií v čase vojny zaznie v tento večer vo Wave v ukrajinskom aj slovenskom jazyku. Dramatička text napísala v marci 2022 v Chersone.Scénické čítanie textu pripravujú Slzy Janka Borodáča v spolupráci s ukrajinskými umelkyňami, momentálne žijúcimi v Prešove - s Elenou a Alinou Kravchcenko a Natáliou Zaykovskaya. Slovenskú časť režijne pripravila Júlia Rázusová, účinkuje Veronika Husovská. 

Zvuková spolupráca: Martin Husovský
Svetelný dizajn: Lukáš Katuščák
Produkcia: Linda Durkáčová

 Vstupné na podujatie je dobrovoľné a bude venované ukrajinským umelkyniam

____________________________________________________________________

Інсценоване читання тексту української письменниці Олени Астасьєвої «Словник емоцій воєнного часу» пролунає сьогодні ввечері у «Wave» як українською, так і словацькою мовами. Текст драматург написала у березні 2022 року в Херсоні.Інсценоване читання тексту готує театр «Slzy Janka Borodáča» у співпраці з українськими митцями, які зараз проживають у Пряшові. Українська партія у постановці Олени Кравченко, читають: Аліна Кравченко та Наталія Зайковська. Словацьку партію поставила Юлія Разусова, читає Вероніка Гусовська.

Звукова співпраця: Мартін Гусовський
Світловий дизайн: Лукаш Катушчак
Виробництво: Лінда Дуркачова

 Вхід на захід є добровільним і буде присвячений українським артистам