O nás / About

SK
EN

História

Slzy Janka Borodáča vznikli po ukončení Prešovského národného divadla, ktoré fungovalo od roku 2013 - 2021. Dramatička Michaela Zakuťanská a režisérka Júlia Rázusová sa generačne spriaznenou tvorbou vo svojich inscenáciách (Single radicals, Good place to die, Deň keď zomrel Gott) dotýkali predovšetkým napätia medzi Východom a Západom Slovenska a snažili sa poukazovať na rozdiely medzi úrovňou života v krajine. V roku 2019 uviedla pod hlavičkou Prešovského národného divadla režisérka Júlia Rázusová s hercom Petrom Brajerčíkom spoluautorskú monodrámu Moral Insanity, ktorá sa venuje problematike antisemitizmu a konšpiračným teóriám. V roku 2020 vznikla inscenácia Kramerová vs. Kramer, ktorá mapuje zmeny v chápaní partnerstva v zmysle patchworkovej rodiny. Počas svojho fungovania získali rôzne ocenenia za koncept divadla i tvorbu a uviedlo inscenácie na mnohých slovenských i zahraničných divadelných festivaloch.
sjbsjb

Súčasnosť

V roku 2020 založila režisérka Júlia Rázusová spoločne s divadelnou manažérkou Lindou Durkáčovou divadelné zoskupenie Slzy Janka Borodáča. Sme nezávislé divadelné zoskupenie na Slovensku pôsobiace v Prešove. Názov zoskupenia s menom zakladateľa slovenského profesionálneho divadla Janka Borodáča provokuje dialóg medzi tradíciou a progresom súčasného svetového a slovenského divadla. V Slzách Janka Borodáča vytvárame aktívny priestor pre divadelnú tvorbu na Východe Slovenska. Vo svojej tvorbe sa zameriavame na prehĺbenie réžijno-hereckých spoluprác podnecujúcich spoločenský postoj tvorcov a skúmanie nových perspektív tvorby. V septembri 2022 bola odpremierovaná prvá inscenácia zoskupenia Pop Animal inšpirovaná psychologickými experimentami a skúmajúca situačný vplyv a tlak na človeka. Okrem divadelnej tvorby zadefinovala zoskupenie aj vzdelávacia činnosť - skúmanie progresívnych hereckých techník prostredníctvom blogov a organizovanie workshopov pre divadelníkov.

History

Slzy Janka Borodáča [The Tears of Janko Borodáč] emerged after the dissolution of the Prešovské národné divadlo [National Theatre Prešov], active between 2013–2021. Playwright Michaela Zakuťanská and director Júlia Rázusová (stage productions include “Single Radicals”; “Good Place to Die;” or “The Day When Gott Died”), unite in an intergenerational collaboration through their work and have primarily explored the everlasting feud between the East and West of Slovakia, pinpointing the divergent standard of living in the country.
In 2019, director Júlia Rázusová and actor Petr Brajerčík, both of the Prešovské národné divadlo [National Theatre Prešov], introduced the co-authored monodrama “Moral Insanity”, which delves into pressing issues of anti-Semitism and conspiracy theories. In 2020, the piece “Kramerová vs. Kramer” mapped the process of gradual change in perception of partnerships in relation to the “patchwork family”. Over the course of its active years PND has won several awards for the concept of the theatre and its works and performed its productions at various theatre festivals in Slovakia and abroad.
sjbsjb

Present

In 2020, director Júlia Rázusová and theatre manager Linda Durkáčová founded the theatre collective Slzy Janka Borodáča [The Tears of Janko Borodáč], SJB, an independent ensemble based in Prešov, Slovakia. The group name refers to the founder of Slovak professional theatre, Janko Borodáč, provoking a dialogue between tradition and progress in the contemporary world and in Slovak theatre. In SJB, we provide an active space for theatre creation and creativity in the East of Slovakia. In our work, we focus on enhancing a direct and deep director–actor collaboration that stimulates both the societal attitude of the creators and exploration of new perspectives of creation. In September 2022, the group's first production “Pop Animal”, inspired by psychological experiments and an investigation of situational influence and pressure on humans, premiered. In addition to theatre–production work, the SJB group has also been defined by its educational activities: exploring of progressive acting techniques through blogs and hosting workshops for theatre professionals and students.

Kto tvorí Slzy Janka Borodáča

Júlia Rázusová

Júlia Rázusová

Umelecká šéfka a režisérka
Linda Durkáčova

Linda Durkáčová

Producentka
Martin Rázus

Martin Rázus

Odborník

S kým spolupracujeme

Diana Strauzsová

Diana Strauszová

Výtvarníčka
Lena Luga

Lena Luga

Výtvarníčka
Martin Husovský

Martin Husovský

Hudobný skladateľ
Lukáš Katuščák

Lukáš Katuščák

Svetelný dizajnér
Dáša Čiripová

Dáša Čiripová

Dramaturgička
Marek Turošík

Marek Turošík

Dramaturg
Peter Brajerčík

Peter Brajerčík

Herec
Tomáš Mischura

Tomáš Mischura

Herec
Zdenka Kvasková

Zdenka Kvasková

Herečka
Karin Azdimová

Karin Adzimová

Herečka
Filip Jekkel

Filip Jekkel

Herec